6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) UYARINCA ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ("KVKK") UYARINCA ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

İşveren (Veri Sorumlusu) : VESER KİMYEVİ MADDELER A.Ş.
Adres : Kozyatağı Mah. Değirmen Sok. Nida Kule Apt No:18/20 Kadıköy/İstanbul
İletişim : kvkk@veser.com.tr

Veri sorumlusu sıfatıyla, duruma göre aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin, ticari ilişkilerimiz kapsamında veya sizlerle olan iş ilişkimiz dahilinde; işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK'nın öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, sınıflandırılabileceğini ve KVKK'da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

A) KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

aa) Toplanma Yöntemi
İşveren olarak iş başvurunuz sırasında bizimle paylaşmayı tercih ettiğiniz özgeçmişinizde veya başvurunuza ilişkin paylaştığınız diğer metinlerde yer alan kişisel verilerinizi, sizin bize fiziksel veya web sitemiz üzerinden elektronik ortamda iletmeniz suretiyle topluyoruz.
bb) Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz KVKK'nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve işbu Aydınlatma Metni'nin c bendinde belirtilen işleme amaçlarıyla işlenecektir. Kişisel verilerinizin işlenmesi; açık rızanızın alınması hukuki sebebine dayanılmaktadır.

B) KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, şirketimize yapmış olduğunuz iş başvurunuz çalışan adaylarının başvuru Sürecinin Yürütülmesi amaçlarıyla işlenecektir.

C) KİŞİSEL VERİLERİNİZİN 3.KİŞİLERE AKTARIMI

Veser tarafından toplanan kişisel verileriniz, herhangi bir şekilde 3. Kişilere aktarılmamaktadır.

D) KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRESİ

Veser, iş başvurunuz kapsamında göndermiş olduğunuz kişisel verilerinizi bir yıl süre ile saklamaktadır.

Kişisel veri işleme amacının ortadan kalkması ya da sürenin bitimi halinde ise, kişisel verilerin saklanmasına sebep olan başka bir hukuki dayanak bulunmadığı sürece kişisel veriler silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

E) VERİ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN ÖNLEM VE TAAHHÜTLER

Veser, kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması adına hukuka uygun olarak işleme ve korunmanın temini ile yetkisiz erişim risklerini, kaza ile veri kayıplarını, verilerin kasten silinmesini veya zarar görmesini engelleyecek makul teknik ve idari önlemleri almaktadır.

Şöyle ki; kişisel veri işlemeye başlamadan önce Veser tarafından aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilmekte, çalışanların niteliği ve teknik bilgi/becerisinin geliştirilmesi için eğitimler verilmekte, iletişim teknikleri ve ilgili mevzuatlar hakkında eğitimler verilmekte; çalışanlara ve hizmet alınan tedarikçilere gizlilik sözleşmeleri imzalatılmakta; güvenlik politika ve prosedürlerine uymayan çalışanlara yönelik disiplin prosedürü uygulanmakta, Veser içi periyodik ve rastgele denetimler yapılmakta ve çalışanlara bilgi güvenliği eğitimleri verilmektedir.

Bununla birlikte Veser'in bilişim sistemleri teçhizatı, yazılım ve verilerin fiziksel güvenliği için gerekli önlemler alınmakta, hukuka aykırı işlemeyi önlemeye yönelik riskler belirlenmekte, bu risklere uygun teknik tedbirler alınmakta, erişim yetki ve rol dağılımları için prosedürler oluşturulmakta ve uygulanmakta, erişimler kayıt altına alınarak uygunsuz erişimler kontrol altında tutulmakta, saklama ve imha politikasına uygun imha süreçleri tanımlanmakta ve uygulanmakta, hukuka aykırı işleme tespiti halinde ilgili kişiye ve Kurula bildirmek için bir sistem ve altyapı oluşturulmakta, güvenlik açıkları takip edilerek uygun güvenlik yamaları yüklenmekte, bilgi sistemleri güncel halde tutulmakta, kişisel verilerin işlendiği elektronik ortamlarda güçlü parolalar kullanılmakta, güvenli kayıt tutma (loglama) sistemleri kullanılmakta, kişisel verilerin güvenli olarak saklanmasını sağlayan yedekleme programları kullanılmakta, çevresel tehditlere karşı bilişim sistemleri güvenliğinin sağlanması için, donanımsal (sistem odasına sadece yetkili personelin girişini sağlayan erişim kontrol sistemi, 7/24 çalışan izleme sistemi, yerel alan ağını oluşturan kenar anahtarların fiziksel güvenliğinin sağlanması, yangın söndürme sistemi, iklimlendirme sistemi vb.) ve yazılımsal (güvenlik duvarları, atak önleme sistemleri, ağ erişim kontrolü, zararlı yazılımları engelleyen sistemler vb.) önlemler alınmakta ve elektronik olan veya olmayan ortamlarda saklanan kişisel verilere erişim, erişim prensiplerine göre sınırlandırılmaktadır.

Ayrıca Veser'in KVKK'nın 12. maddesine uygun olarak işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu en kısa sürede ilgili kişisel veri sahibine ve KVK Kurulu'na bildirilmesini sağlayan sistemi yürütülmekte, özel nitelikli kişisel verilere erişimi daha katı önlemlere tabi tutulması ve bu hususta özel nitelikli kişisel verilere erişimi olan kişileri ek güvenlik kontrollerinden geçirilmesi şeklindeki önlemlerle KVKK madde 12 kapsamında kişisel verilere hukuka aykırı olarak işlenmesi, erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin muhafazası için gerekli tedbirler alınmaktadır.

G- KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI
Kanun'un 11. maddesi uyarınca, veri sahibi olarak;
Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

KVKK madde 13 /1 uyarınca, işbu maddede belirtilen haklarınızı kullanmak için talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun belirleyeceği diğer yöntemlerle Veser'e iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, halihazırda herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, yazılı olarak Veser'e iletmeniz gerekmekte olup, yazılı başvurunuzu ileteceğiniz kanallar aşağıda belirtilmektedir:

Ekte yer alan başvuru formunuzu eksiksiz olarak doldurduktan sonra Veser'in Kozyatağı Mahallesi Değirmen Sokak Nida Kule Apt no: 18/20 Kadıköy/İstanbul adresine, kvkk@veser.com.tr adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce bildirdiğiniz ve Veser sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresine göndermek suretiyle Veser'in yukarıda belirtilen adrese iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde başvurunuz değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

Taleplere ilişkin olarak yazılı şekilde yanıt verilecek olması halinde on sayfaya kadar ücret alınmayacak olup, Veser'in 10 (on) sayfanın üzerindeki yanıtlar için mevzuatın öngördüğü ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır. Başvuruya verilecek yanıtın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise Veser talepte bulunan veri sahibinden kayıt ortamının maliyeti tutarında ücret talep edebilecektir.

 

 

 

Veri Sahibi (Çalışan Adayı)

Ad-Soyad-İmza

İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

VESER KİMYEVİ MADDELER A.Ş.

Mersis No: 0925000160900013

Adres       :  Kozyatağı Mahallesi, Değirmen Sok. Nida Kule Apt. No. 18/20 Kadıköy/İst.

Mail         :  kvkk@veser.com.tr

 

KVKK UYARINCA ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

KVKK UYARINCA ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

Doküman Boyutu : 115 Kb.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) UYARINCA ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ