KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

Veser Kimyevi Maddeler A.Ş. (“Veser” ya da “Veri Sorumlusu”) olarak kişisel verilerinizin korunmasına ve güvenliğine en yüksek derecede özen göstermekteyiz. Buna gör, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında, kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, işlemenin hukuki nedenleri ve haklarınıza ilişkin olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri  işbu Aydınlatma Metni kapsamında bilgilendirmek isteriz.

 

1-Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:

Kişisel verileriniz, Veser’in ticari faaliyeti kapsamında hizmet sunabilmesi amacıyla, gerekli operasyonel işlemlerin ve insan kaynağı politikalarının yürütülebilmesi, Veser tarafından ticari kararların verilebilmesi, uygulanması ve gerçekleştirilebilmesi konusunda gereken aksiyonların alınması, iş ilişkisi içerisinde olunan kişilerle Veser’in hukuki ve ticari güvenliğinin temini,  Veser’e ait merkez, depolar ve şubelerinin fiziksel güvenliğini ve denetiminin sağlanabilmesi, Veser’in müşterilerinin şikayet ve/veya değerlendirme süreçleri, marka yönetim süreçleri, etkinlik yönetimi, hukuki  süreçler, mali işler, denetim gibi faaliyetlerin yerine getirilebilmesi amacıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddeleri kapsamında işlenmektedir.

 

2-Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar İle Aktarım Amacı:

Veser tarafından toplanan kişisel verileriniz, Veser’in ticari faaliyeti kapsamında hizmet sunabilmesi amacıyla, gerekli operasyonel işlemlerin ve insan kaynağı politikalarının yürütülebilmesi, Veser tarafından ticari kararların verilebilmesi, uygulanması, gerçekleştirilebilmesi konusunda gereken aksiyonların alınması, iş ilişkisi içerisinde olunan kişilerle Veser’in hukuki ve ticari güvenliğinin temini,  Veser’e ait merkez, depolar ve şubelerinin fiziksel güvenliğini ve denetiminin sağlanabilmesi, Veser’in müşterilerinin şikayet ve/veya değerlendirme süreçleri, marka yönetim süreçleri, etkinlik yönetimi, hukuki  süreçler, mali işler, denetim gibi faaliyetlerin yerine getirilebilmesi amacıyla, KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri  uyarınca yurtiçi ve/veya yurt dışında bulunan Veser’in bağlı ortaklıkları ile hissedarlarına, iş ortaklarına, tedarikçilerine, yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılabilecektir.

 

3-Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanmak üzere her türlü yazılı, sözlü, elektronik ortamlardan otomatik olan ya da olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir. Kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve işbu Aydınlatma Metni’nin 1. ve 2. Maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenilebilecek ve paylaşılabilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi; ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Veser’in meşru menfaatleri için ve bu kapsamda sözleşme ve kanunlardan doğan sorumluluklarını eksiksiz ve tam olarak ifa edilmesi hukuki sebebine dayanılmaktadır.

 

4- Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Veser, kişisel verileri ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlenme amaçları için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, kişisel veri işleme faaliyetine ilişkin yasal yükümlülükler dikkate alınmaktadır. Bununla birlikte, Veser ile veri sahibi arasında doğabilecek herhangi bir hukuki uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileriniz saklanabilecektir. Kişisel veri işleme amacının ortadan kalkması ya da sürenin bitimi halinde ise, kişisel verilerin saklanmasına sebep olan başka bir hukuki dayanak bulunmadığı sürece kişisel veriler silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

 

5- Veri Güvenliğine İlişkin Önlem ve Taahhütler

Veser, kişisel verilerinizin güvenliğinizin sağlanması adına  kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini ve korunmasını temini ile yetkisiz erişim risklerini, kaza ile veri kayıplarını, verilerin kasten silinmesini veya zarar görmesini engelleyecek makul teknik ve idari önlemleri almaktadır.

Şöyle ki;

Veser’in kişisel veri işleme faaliyetlerinin kurulan teknik sistemlerle denetlenmesi ve kayıt altına alınması,

Alınan teknik önlemlere ilişkin olarak periyodik raporlamaların yapılması,

Veser nezdinde kişisel veri işleyen çalışanların, kişisel verilerin korunması hukuku ve kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi,

Veser’in kişisel verilerin saklanması konusunda teknik gereklilikler sebebiyle dışarıdan bir hizmet aldığı taraflar dahil olmak üzere kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarıldığı kişiler ile akdedilen sözleşmelere; kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlayacağına ilişkin hükümlerin eklenmesi,

Hukuka uygun yedekleme programlarının kullanılarak saklanma alanlarına yönelik teknik güvenlik sistemlerin kurulması, virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar kullanarak veri güvenliğini sağlanması,

KVKK’nın 12. maddesi uyarınca ilgili kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimlerin yapılmasını sağlanması

 Veser’in KVKK’nın 12. maddesine uygun olarak işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu en kısa sürede ilgili kişisel veri sahibine ve KVK Kurulu’na bildirilmesini sağlayan sistemi yürütülmesi

Şirket içi politika ve prosedürlerle veri işleme faaliyetlerinin KVKK’ya uyumunun temin edilmesi,

Şirket içerisinde erişim için verilerin niteliğine uygun yetkilendirmeler yapılması,

 Özel Nitelikli Kişisel Verilere erişimi daha katı önlemlere tabi tutulması ve bu hususta özel nitelikli kişisel verilere erişimi olan kişileri ek güvenlik kontrollerinden geçirilmesi şeklindeki önlemlerle KVKK madde 12 kapsamında kişisel verilere hukuka aykırı olarak işlenmesi, erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin muhafazası için gerekli tedbirler alınmaktadır.

 

6- Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahipleri olarak;   

Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

 

KVKK madde 13 /1 uyarınca, işbu maddede belirtilen haklarınızı kullanmak için talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle Veser’e iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, halihazırda herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVKK gereğince, yazılı olarak Veser’e iletmeniz gerekmektedir. Bu kapsamda Veser’e yazılı başvurunuzu ileteceğiniz kanallar aşağıda belirtilmektedir.

 

Ekte yer alan başvuru formunuzu eksiksiz olarak doldurduktan sonra Veser’in Kozyatağı Mahallesi, Değirmen Sk. Nida Kule Apt. No:18 Kat 11 34742 Kadıköy / İstanbul adresine, kvkk@veser.com.tr adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da varsa Veser’e daha önceden bildirdiğiniz ve Veser’in sistemlerinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi aracılığı ile kvkk@veser.com.tr adresine iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde başvurunuz değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

 

Taleplere ilişkin olarak yazılı şekilde yanıt verilecek olması halinde on sayfaya kadar ücret alınmayacak olup, Veser’in 10 (on) sayfanın üzerindeki yanıtlar için mevzuatın öngördüğü ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır. Başvuruya verilecek yanıtın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise Veser talepte bulunan veri sahibinden kayıt ortamının maliyeti tutarında ücret talep edebilecektir.